Kurum İçi Girişimcilik Nedir?

stratejik inovasyon ve kurum içi girişimcilik

Günümüz kurum ve kuruluşlarının rakipleri karşısında rekabet avantajı elde edebilmeleri ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilmeleri için yenilikçi bir yaklaşım benimsemeleri ve çalışanlarının girişimci ruhlarını beslemeleri büyük önem taşımaktadır. Hızla değişen pazar dinamikleri, müşteri beklentilerindeki farklılaşma ve teknolojik ilerlemeler, firmaların daha esnek, yenilikçi ve değişime uyumlu olmalarını zorunlu kılmaktadır. Kurum içi girişimcilik bu noktada devreye  girerek firmaların rakipleri arasından öne çıkmalarına yardımcı olmakta ve çok daha yenilikçi bir geleceğin kapılarını aralamaktadır. 

Kurum içi girişimcilik; özel kurum ve kuruluşlarda çalışanların, yeni fikirleri hayata geçirerek yenilikçi ürün, hizmet veya iş modelleri geliştirmelerine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Bu kavram, firmaların dışarıdan gelen tehditlere, rakip baskılarına ve piyasa değişimlerine karşı daha esnek ve yenilikçi olmalarına, rekabetçi üstünlük elde etmelerine yardımcı olur. Böylece bu firmaların değişimi fırsata dönüştürmeleri, müşteri ihtiyaçlarına daha iyi cevap vermeleri ve uzun vadede başarılı olabilmeleri sağlanmış olur.

Kurum içi girişimcilik, dışarıdan yeni bir şirket kurmak yerine mevcut bir kuruluşun bünyesinde gerçekleştirilir. Bu sayede çalışanlar, yenilikçi fikirlerini hayata geçirmek için gereken altyapı, finansman, teknoloji ve insan kaynağı gibi şirket olanaklarından faydalanabilirler. Böylece daha düşük riskle ve daha hızlı şekilde inovasyon gerçekleştirebilirler. Öte yandan, bağımsız girişimcilerin sahip olduğu özgürlük ve otonomiden mahrum kaldıkları için sınırlı bir hareket alanıyla kısıtlanırlar. 

Kurum içi girişimciliğin temelinde, çalışanların yaratıcılıklarını ve yenilikçi düşüncelerini ortaya çıkarmak ve bunları şirketin başarısı için kullanmak yer almaktadır. Bu yaklaşımı benimseyen firmalar, sadece yeni ürün ve hizmetler geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda iş modellerini yenileyerek daha esnek ve çevik bir iş sürecine kavuşurlar. Böylece değişimlere daha kolay uyum sağlar ve rekabet güçlerini artırırlar.

Dolayısıyla, kurum içi girişimcilik,  işletmelerin dinamik, yenilikçi ve değişime hazır olmalarını sağlayan stratejik bir yaklaşımdır. Firmalar bu sayede kârlılıklarını artırabilir, yetenekli çalışanları kendilerine çekebilir, güçlü bir marka itibarı inşa edebilir ve sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştirebilirler. Dolayısıyla günümüz rekabetçi iş dünyasında, kurum içi girişimciliği teşvik eden ve bu kültürü kurum DNA’sına entegre  edebilen şirketlerin başarılı olma şansları daha yüksektir.

kurum içi girişimcilik strateji

Kurum İçi Girişimcilik ve Geleneksel Girişimcilik Arasındaki Farklar

Geleneksel girişimcilik, yeni bir iş fikrinin hayata geçirilmesi ve bağımsız bir şirket kurulması anlamına gelirken, kurum içi girişimcilik mevcut bir firmanın bünyesinde gerçekleşir. Temel farklılıklar şöyle özetlenebilir:

Kullanılan Kaynaklar  

Geleneksel girişimciler kendi kişisel risk ve kaynaklarıyla hareket ederken, kurum içi girişimciler şirketin altyapısını, teknolojisini, finansal olanaklarını ve diğer kaynaklarını kullanabilirler.

Kontrol ve Özerklik

Girişimciler tüm kontrolü ellerinde bulundururken, kurum içi girişimciler organizasyonun kuralları, politikaları ve üst yönetimin onayı çerçevesinde sınırlı bir özerkliğe sahiptirler.

Risk: Bağımsız girişimciler yüksek risk alırken, kurum içi girişimciler daha düşük risk taşırlar. Başarısız bir proje tüm şirketi değil, sadece o projeyi etkiler.

Ödüller: Geleneksel girişimcilerin ödülleri başarılı işletmelerinden elde edecekleri gelir ve kârlarken, kurum içi girişimciler genellikle terfi, prim ve benzeri şirket içi ödüllere odaklanır.

Kurum içi girişimcilikte çalışanlar, yeni bir fikri hayata geçirmek için şirketin olanaklarından faydalanabilirler. Ancak bu süreçte bağımsız girişimcilerin sahip olduğu özgürlük ve otonomiden daha az pay alırlar. Dolayısıyla iki yaklaşım arasında avantaj ve dezavantajlar mevcuttur.

Kurum İçi Girişimcilik Örnekleri

Birçok şirket, kurum içi girişimciliği teşvik etmek için çeşitli programlar ve uygulamalar başlatmıştır. İşte bu uygulamalara ve ortaya çıkan başarı öykülerine birkaç örnek:

Google “%20 Zaman” Uygulaması

Google çalışanlarının görevlerinin %20’sini özgün projeler üzerinde çalışmaya ayırmalarına izin veren bu uygulama sayesinde Gmail, Google News, Google Talk, Google Haritalar, AdSense, Google Glass, Google Çeviri gibi ürünler doğmuştur.

3M “%15 Kuralı”

3M çalışanlarının %15 zamanını yeni proje fikirlerine ayırmasına imkan tanıyan bu program sayesinde yapışkan notlar yani Post-it’ler ortaya çıkmıştır. 3M, bu sayede kurum içi girişimciliğin meyvelerini toplayabilmiştir.

Intuit “%10 Zaman”

Çalışanlarının %10 zamanını özgün fikirler üzerinde çalışmaya ayırmalarına izin veren Intuit, bu uygulama sayesinde TurboTax, Mint ve diğer popüler ürünlerini geliştirmiştir.

Microsoft Garage

Microsoft’un girişimcilik programı Garage, çalışanlarının projelerini hayata geçirmelerine olanak sağlamaktadır. Office ailesi yazılımlarına eklenen birçok özellik bu programdan doğmuştur.

Facebook Hackathon

Facebook, çalışanlarının özgünlüklerini serbest bırakmalarını ve yeni fikirler geliştirmelerini teşvik etmek için düzenlediği Hackathon etkinlikleriyle birçok yenilikçi ürün ve özelliğe kavuşmuştur.

General Electric (GE) “GE Gökkuşağı”

GE, bu program sayesinde çalışanlarının yenilikçi projelerine destek olmaktadır. Elektrikli otomobiller için plastik parçalar üreten GE Plastics bölümü, bu programdan çıkan bir fikirle kurulmuştur.

Desigual “Hey Kral”

İspanyol giyim markası Desigual, her yıl “Hey Kral” adlı yarışmasında çalışanlarının fikirlerini almakta ve en iyilerini uygulamaya koymaktadır. Yaratıcı tasarımlar bu sayede hayata geçirilmiştir.

Dönüşüm Yaratan Kurum İçi Girişimcilik Avantajları

Yenilikçilik ve Yaratıcılık: Kurum içi girişimcilik, çalışanların yenilikçi fikirlerini hayata geçirmelerine olanak sağlayarak firmanın yaratıcılık kapasitesini ve yenilikçi ürün/hizmet portföyünü geliştirir. Bu sayede rekabet gücü, pazar payı, karlılık ve müşteri memnuniyeti artar.

Esneklik ve Çeviklik

Pazar koşullarına, müşteri taleplerindeki değişikliklere, rekabet baskılarına ve teknolojik yeniliklere daha hızlı uyum sağlamayı kolaylaştırır. Firma süreçlerini iyileştirerek ve yeniden yapılandırarak daha esnek ve çevik bir yapıya kavuşur.

Motivasyon ve Performans Artışı

Çalışanlara değer katma, kendilerini ifade etme ve fikirlerini hayata geçirme fırsatı vererek motivasyonlarını, örgütsel bağlılıklarını, yaratıcılıklarını, performanslarını ve üretkenliklerini önemli ölçüde artırır.

Verimlilik ve Kârlılık

Yeni ürün, hizmet, süreç ve iş modellerinin geliştirilmesi sayesinde işletmenin verimliliğini, kalitesini, hizmet düzeyini yükseltir ve maliyetleri düşürerek kârlılığını artırmasını sağlar.

Değişime Adaptasyon

Firmaların daha esnek, çevik ve değişime hazır hale gelmelerini sağlayarak ani değişikliklere, krizlere, tehditlere ve fırsatlara daha kolay tepki vermelerini ve uyum sağlamalarını kolaylaştırır.

Rekabetçi Üstünlük

Benzersiz, yenilikçi ve müşteri odaklı ürün/hizmetler sunarak rakiplerinden farklılaşmalarını, öne geçmelerini ve sürdürülebilir rekabetçi üstünlük elde etmelerini sağlar. Disruptif değişimlere öncülük edebilmelerine imkan tanır.

Değer Yaratma ve Müşteri Sadakati

Müşteri ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunarak daha fazla değer yaratılmasına ve dolayısıyla müşteri memnuniyeti ile sadakatinin artmasına katkıda bulunur.

Kurumsal İmaj ve Marka

Yenilikçi bir kurum olarak konumlanmalarını sağlayarak olumlu bir kurumsal imaj ve güçlü bir marka itibarı kazanmalarına yardımcı olur. Böylece şirketin çekiciliği ve cazip işveren markası imajı artar.

Çalışan Memnuniyeti ve Elde Tutma

Çalışanların kendilerini gerçekleştirmelerine, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunarak çalışan memnuniyetini, motivasyonunu ve bağlılığını artırır. Yetenekli çalışanların elde tutulmasını ve uzun vadede şirkete kazandırılmasını kolaylaştırır.

Yetenek Çekme

Yenilikçi ve özgürlükçü bir kurumsal kültür sayesinde yetenekli, yaratıcı ve girişimci bireyleri cezbetmeyi, onları işe almayı ve kuruma kazandırmayı kolaylaştırır.

Yeni İş Alanları

Kurum içi girişimcilik sayesinde şirketler yeni ürün, hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesiyle mevcut faaliyet alanlarını genişletebilir, yeni iş kollarına girebilir ve büyüyebilirler.

Risk Yönetimi

Şirketlerin risklerini dağıtmalarına ve azaltmalarına yardımcı olur. Başarısız projelerin maliyetini sınırlar, fakat başarılı fikirler ise potansiyel büyüme fırsatları sunar.

Ar-Ge ve İnovasyon

Kurum içi girişimcilik, şirketlerin araştırma-geliştirme ve inovasyon faaliyetlerini besler. Çalışanların yaratıcılığından ve yenilikçi fikirlerinden maksimum düzeyde faydalanmalarını sağlar.

Sürdürülebilir Büyüme

Rakiplerin önüne geçerek rekabet avantajı elde edilmesi, yeni iş alanlarına girilmesi ve müşteri sadakati sayesinde kurum içi girişimcilik firmaların sürdürülebilir büyümesine önemli katkılar sunar.

Yaratıcılık Nasıl Tetiklenir?

Kurum içi girişimciliğin merkezinde yaratıcılık ve yenilikçi fikirler yer almaktadır. Şirketler, çalışanlarının yaratıcılığını ve inovasyon kapasitesini artırmak için:

 • Açık bir iletişim ortamı oluşturmalı, fikirlerin özgürce paylaşılmasını teşvik etmeli
 • Çalışanlara özgürlük alanları tanıyarak bağımsız düşünmelerine ve risk almalarına olanak sağlamalı
 • Takım çalışması, beyin fırtınası, fikir paylaşımını ve işbirliğini destekleyici bir kültür inşa etmeli
 • Başarıları ödüllendirmeli, yenilikleri kutlamalı ve başarı öykülerini paylaşmalı
 • Hataları öğrenme fırsatı olarak görüp cezalandırıcı bir yaklaşımdan kaçınmalı
 • Merak, keşfetme ve sorgulama duygularını körükleyecek uygulamalar geliştirmeli
 • Farklı bakış açılarına, disiplinlere ve zihin alıştırmalarına yer veren eğitimler düzenlemeli
 • Yenilikçi düşünceyi ve risk almayı destekleyen, bürokratik engelleri asgari düzeye indiren kurumsal politikalar benimsemeli
 • Fiziksel çalışma alanlarını yaratıcı fikirlerin akışına izin verecek şekilde düzenlemeli
 • İç girişimcilik programları oluşturmalı ve üst yönetimin tam desteğini almalıdır.

Motivasyonun ve Girişimcilik Ruhunun Sürdürülmesi

Kurum içi girişimciliğin devamlılığı için çalışanların motivasyonunu canlı tutmak ve girişimcilik ruhunu beslemek büyük önem taşır. Bu doğrultuda şirketler:

 • Girişimci ruhu ödüllendirmeli, başarı öykülerini paylaşmalı ve rol modeller yaratmalı
 • Çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerini desteklemeli, eğitim ve mentorluk fırsatları sunmalı
 • Yenilikçi fikirlere yeterli bütçe, zaman, kaynak ve destek sağlamalı
 • Esnek ve özgür bir çalışma ortamı oluşturmalı, çalışanları özgürce hayal kurmaya teşvik etmeli
 • Başarıları kutlamalı, paylaşmalı ve başkalarına ilham kaynağı olmasını sağlamalı
 • Bürokratik engelleri ve katı süreçleri azaltmalı, yaratıcılığı engelleyecek unsurları ortadan kaldırmalı
 • Yenilikçi bakış açılarını ve risk almayı ödüllendiren, yenilikçiliği teşvik eden performans yönetim sistemleri geliştirmeli
 • Kurum içi girişimciliği uzun vadeli bir strateji olarak sahiplenmeli ve üst yönetimin tam desteğini almalıdır.

Kurum İçi Girişimcilik Faydaları

Kurum içi girişimcilik sayesinde şirketler pek çok fayda elde edebilmektedir:

 • Pazardaki fırsatları ve tehditleri daha hızlı fark edebilir ve değerlendirebilirler.
 • Daha yenilikçi, özgün, katma değerli ürün ve hizmetler geliştirebilirler.
 • Müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına daha çabuk ve etkin şekilde cevap verebilirler.
 • Maliyetlerini düşürerek karlılıklarını ve rekabet güçlerini artırabilirler.
 • Pazarda öncü bir konum elde edebilir, pazar paylarını büyütebilirler.
 • Yetenekli çalışanları elde tutma, motive etme ve işe almada avantaj sağlayabilirler.
 • Ar-Ge yatırımlarından ve çalışanların yaratıcılığından daha yüksek getiri elde edebilirler.
 • Büyüme fırsatlarını daha kolay değerlendirebilir, yeni iş kollarına girebilirler.
 • İş modeli yenilikleriyle sektörde öncü olabilir, disruptif değişimlere öncülük edebilirler.
 • Daha esnek, çevik, yenilikçi ve değişime uyumlu bir kurumsal kültür oluşturabilirler.
 • Güçlü bir marka imajı ve itibara sahip olabilirler.
 • Risk yönetimini daha etkin şekilde gerçekleştirebilirler.
 • Sürdürülebilir büyüme gerçekleştirebilir, rekabet avantajı elde edebilirler.

Nasıl Kurum İçi Girişimcilik Danışmanlığı Alabilirim?

Şirketler, kurum içi girişimcilik kültürünü oluşturmak, yapılandırmak ve sürdürmek için profesyonel danışmanlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Danışmanlar şirketlere:

 • Girişimcilik programları, stratejileri ve çerçeveleri oluşturmak
 • Eğitimler, atölyeler, zihin haritaları ve mentorluk programları düzenlemek
 • Çalışanların motivasyonunu, yaratıcılığını ve girişimcilik ruhunu artıracak uygulamalar tasarlamak
 • Yenilikçi fikirlere kaynak, destek, bütçe ve süreç danışmanlığı sağlamak
 • Girişimcilik ekosistemini kurmak, yapılandırmak ve yönetmek
 • Başarılı kurum içi girişimcilik örneklerini ve en iyi uygulamaları paylaşmak
 • Şirket kültürünü, politikalarını ve performans sistemlerini yeniliğe uygun hale getirmek
 • Üst yönetimin desteğini, sahiplenmesini ve liderliğini sağlamak
 • Kurum içi girişimcilik programının başarısını ölçecek metrikler ve KPI’lar belirlemek

gibi konularda destek olurlar. Böylece kuruluşların bu alanda etkin bir strateji izlemelerine ve başarı elde etmelerine katkı sağlarlar.

Kurum İçi Girişimcilik Örnekleri Nelerdir?

Birçok başarılı şirket, kurum içi girişimciliği benimsemiş ve yenilikçi bir kurumsal kültür oluşturmuştur:

 • IBM: Sabit disk, barkod okuyucu, lazer yazıcı, UPC barkodları, SQL, manyetik şerit depolama gibi yenilikler.
 • Hasbro: “Gökkuşağı Tuğlası” programıyla yeni oyuncaklar
 • Citi Grup: “Girişim Fırsatları” programıyla çalışan projeleri
 • General Electric: “GE Gökkuşağı” programıyla elektrikli araç parçaları üretimi
 • Microsoft: Garage programıyla yazılım ve hizmet yenilikleri
 • Intuit: “%10 Zaman” ile TurboTax, Mint gibi ürünler
 • Desigual: “Hey Kral” yarışmasıyla yeni tasarımlar
 • Facebook: Hackathon etkinlikleriyle yeni özellikler
 • Amazon: “Çalışan İnovasyon Portalı” ile yenilikçi fikirler
 • Google: “%20 Zaman” ile Gmail, Google Glass vb. ürünler
 • 3M: “%15 Kuralı” ile Post-it yapışkan notlar
 • Netflix: “Girveli Akvaryum” ile yenilikçi fikirler

İnovasyon ve rekabetçi üstünlük elde etmek isteyen şirketlerin kurum içi girişimciliği bir strateji olarak benimsemesi ve çalışanların girişimci ruhunu desteklemesi kritik öneme sahiptir. Bu yaklaşım, kurumların esnekliğini artırırken, kaliteli ürün/hizmetler sunmalarına, değişime uyum sağlamalarına, yetenek çekmelerine ve sürdürülebilir büyüme elde etmelerine olanak tanır. Şirketler, başarılı bir kurum içi girişimcilik programı ile uzun vadede rekabet avantajı kazanabilir ve sektörlerinde lider konuma gelebilirler.